YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Yhdistyksen nimi on Pro Agility WikingS ry, ja sen kotipaikka on Maalahti .

Yhdistyksen toimialue on Vaasan Kennelpiirin alue.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää agilityurheilua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää agilitykoulutusta, -valmennusta ja –kilpailuja, sekä tarpeen mukaan myös muuta koirakoulutusta, -kursseja ja –tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii toimeenpanemalla asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näyttelyitä, näytöksiä ja juhlia, ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja sekä harjoittamalla ravitsemusliikkeen pitoa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

3 JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jonka kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus jäsenekseen hyväksyy.

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä ja yhdistyksessä toimiessaan sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittua jäsenyyden ehtoja.

5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajia valitaan vuosikokouksessa kaksi kappaletta, ja heille varahenkilöt.  Toiminnantarkastajien kausi on yhdistyksen tilikausi. Toiminnantarkastajien  tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

11 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • Esitetään ja hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja
  • Valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
  • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä. Toiminnantarkastajien toimikausi on yhdistyksen tilikausi.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavissa yhdistyksen kokouksissa. Päätös tulee hyväksytyksi, jos molemmissa kokouksissa muuttaminen tai purkaminen on saanut kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

13 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta.

14 MUUTA

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä.